• Lian Sheng LS113

  Lian Sheng LS113

  • 機身尺寸: 7 x 7 x 2 厘米
  • 重量: 14g
  • 最高飛行速度: 官方沒有提供
  • 飛行時間: 約5分鐘
  • 航拍相機: 不支援航拍
  • 無人機價格: HKD188
  -
 • Lian Sheng LS 112

  Lian Sheng LS 112

  • 機身尺寸: 官方沒有提供
  • 重量: 官方沒有提供
  • 最高飛行速度: 官方沒有提供
  • 飛行時間: 約5-7分鐘
  • 航拍相機: 不支援航拍
  • 無人機價格:
  -
 • Lian Sheng LS 115

  Lian Sheng LS 115

  • 機身尺寸: 官方沒有提供
  • 重量: 官方沒有提供
  • 最高飛行速度: 官方沒有提供
  • 飛行時間: 約 7 分鐘
  • 航拍相機: 隨機附有攝影機
  • 無人機價格:
  -